สมการแยกตัวแปรได้

แก้ไข ข้อ 2

Complete and Continue